Rush er en norskeid trampolinepark operatør som ble grunnlagt i 2015, hvor første park ble åpnet i 2016. Selskapet er i dag Europas ledende operatør av innendørs trampoline og interaktive attraksjonsparker. Vi har siden oppstarten vært opptatt av å ha en bærekraftig forretningspraksis som ivaretar mennesker, samfunn og miljø. Vi har et ansvar for å respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og i vår leverandørkjede. Dette krever et langsiktig fokus, høye ambisjoner og klare målsettinger. Arbeidet med bærekraft må innlemmes i strategier og styringssystemer og må stå sentralt i våre relasjoner med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Virksomheter som omfattes av loven er pålagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere om disse. I 2023 har Rush videreutviklet eksisterende prosedyrer og retningslinjer, og vi har lagt stor vekt på kartlegging av risiko i vår leverandørkjede. Vi har basert oss på OECDs retningslinjer og veiledning for aktsomhetsvurderinger i vårt arbeid.

Vi har ingen egenproduksjon, men handler med flere ulike eksterne leverandører. Aktsomhetsvurderingen har ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Arbeidet med sosialt ansvar er en kontinuerlig prosess. Vi i Rush vil fortsette å utvikle oss sammen med våre kunder, ansatte og forretningsforbindelser for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I fremtiden vil vi fortsette kartleggingen av risiko for å få bedre innsikt i mulige risikoområder som må håndteres, slik at vi blir enda bedre rustet til å iverksette tiltak for å stoppe, forebygge eller redusere eventuell negativ påvirkning.

Petter Haagaas – Daglig Leder

Eivind Saga – Styreleder

Sverre Flåskjer – Styremedlem                                               

Generell informasjon

I henhold til § 5. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger bokstav (a) skal redegjørelsen inneholde en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser fro grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Nøkkelinformasjon

Parc Invest AS

Vollsveien 2 A, 1366 Lysaker

Omsetning i 2023

Ca. 1.200 000 000 NOK i konsernet

Antall ansatte

Ca. 800 totalt i konsernet.

Rush er privateid og ble grunnlagt i Oslo i 2015. I dag er vi Europas ledende trampolinepark-kjede med 51 parker fordelt over 7 land. Rush tilbyr en unik kombinasjon av innendørs trampoliner og interaktive attraksjoner. I tillegg drifter vi caféer på alle våre lokasjoner, hvor det selges vanlig café-varer og merchandise. Vi har ingen egenproduksjon, men har en rekke leverandører av produkter og tjenester som er nødvendig for å levere våre tjenester.    

Hovedkontoret befinner seg på Lysaker i Oslo.

Innkjøp

Som ansvarlig aktør er vi opptatt av å inngå langsiktige relasjoner og begrense antall leverandører. Vi ønsker sterke relasjoner gjennom strategisk partnerskap. Rush handler fra en rekke ulike leverandører, hvor rundt 100 av disse omfatter et signifikant volum. Begrepet leverandør må her forstås som en grossist, distributør, produsent eller en merkevareeier. Majoriteten av disse leverandørene holder til i Europa, hvor de fleste er nordiske virksomheter. Videre har vi noen leverandører fra Nord-Amerika og Asia.

I tillegg kjøper Rush varer og tjenester som er nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av virksomheten. Dette innebærer kjøp av driftsrelaterte varer og tjenester som for eksempel kjøp av IKT-utstyr, kontorrekvisita, parkinnredning, forsikring, konsulenttjenester, renholdstjenester og håndverktjenester.

Eiendom

En av våre største kostnader er knyttet til leie og innredning av næringseiendom. Vi har langsiktige leieavtaler med utleiere på alle våre lokasjoner. Vi eier ikke eiendom selv, men vi innreder og bygger om lokalene selv.   

Produksjon

Vi er opptatt av å samarbeide med leverandører som har en bevisst strategi og fokus på bærekraft. Vi samarbeider med europeiske leverandører som har produksjon i Europa. Noen leverandører har også produksjon i Nord-Amerika og Asia.

Forankring av ansvarlig forretningsdrift i virksomheten

Ansvar er en av våre fem sentrale verdier. Det er helt avgjørende for vår virksomhet å tilby våre kunder trygge produkter av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. En viktig forutsetning for suksess er å ha solide systemer på plass som ivaretar integritet og ansvarlighet i våre driftsprosesser, samtidig som vi sikrer etterlevelse av gjeldende lover og regler.

Vi har en forpliktelse til å respektere menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold

Rush har definert prinsipper for god personlig adferd, god forretningspraksis og varsling og håndtering av eventuelle brudd på retningslinjene som gjelder for alle ansatte. Formålet med de etiske retningslinjene er å fremme bevissthet omkring etiske tema og skape felles holdninger og etisk standard som sikrer en ansvarlig praksis. Disse er nedfelt i vår interne policy i personalhåndboken.

Ved alle fremtidige kontraktsinngåelser, samt reforhandlinger av nåværende avtaler, vil vi, hvor det er mulig, legge ved en «supplier code of conduct», der det stilles strenge etiske krav. Alle våre leverandører forplikter seg her til å følge internasjonale standarder for menneskerettigheter og anstendig arbeid. Kravene baserer seg på FN- og ILO konvensjoner. Rush’ leverandører forplikter seg til å jobbe for å sikre disse standardene etterleves i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

Vår forpliktelse er forankret i ledelsen og innlemmet i styringsdokumenter

Daglig leder har både det overordnet strategiske og det operative ansvaret for å følge opp bærekraft i virksomheten. Oppfølging av bærekraftsarbeidet generelt og oppfølgingen av ansvarlighet i virksomheten mer spesifikt knyttet til åpenhetsloven, er besluttet på styremøte.

Bærekraft er en del av vår risikokartlegging

Målet med våre interne risikostyringssystemer er å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko. Risikostyring omhandler både risiko for vår virksomhet, som for eksempel finansiell risiko, markedsrisiko, operasjonell risiko eller omdømmerisiko, men det omhandler også risiko utenfor vår virksomhet. Risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold handler ikke om risiko for Rush direkte, men om risiko for at vi indirekte bidrar til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom vår drift eller gjennom våre samarbeidspartnere eller leverandører. Våre rutiner tar hensyn til begge disse forståelsene av risiko.

Vi har etablert interne rutiner for HMS (helse, miljø og sikkerhet) og «tradisjonell» risikostyring. Vårt systematiske HMS-arbeid innebærer at vi ønsker å være proaktive, identifisere risiko og iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Vi har også utviklet interne rutiner som fokuserer på leverandørleddet. I løpet av 2023 har vi styrket våre rutiner knyttet til valg og godkjenning av potensielle leverandører, samt kartlegging av forhold knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og andre forhold hos leverandørene. Vi har startet prosessen med å kommunisere de oppdaterte retningslinjene til våre leverandører.

Dersom negativ påvirkning har inntruffet er det viktig å ha rutiner på plass for hvordan håndtere potensielle eller faktiske kritikkverdige forhold knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og andre sosiale forhold. Rush har igangsatt arbeidet med å utvikle interne rutiner som sikrer best mulig oppfølging.

Varslingskanaler og klagemekanismer

Rush har utarbeidet retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold som er en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ansatte kan sende inn bekymringsmeldinger gjennom et skjema og på e-postadresse. Alle ansatte er gjort kjent med rutinene gjennom personalhåndboken og opplæring.

Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser

I henhold til § 5. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger bokstav (b) skal redegjørelsen inneholde opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

Åpenhetsloven pålegger virksomheter som omfattes av loven å etablere et systematisk og helhetlig arbeid for å ta hensyn til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Loven krever at vi kartlegger og vurderer både faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter som er knyttet til vår forretningsvirksomhet, vår leverandørkjede og våre forretningsforbindelser.

Aktsomhetsvurderinger

I henhold til kravene i Åpenhetsloven har Rush utført aktsomhetsvurderingene i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Det første trinnet i aktsomhetsvurderingen omhandler intern forankring. Konseptet «ansvarlig næringsliv» er forankret hos ledelsen. I tillegg ble virksomhetens eksisterende retningslinjer oppdatert i samsvar med åpenhetsloven. I løpet av 2023 vil vi fortsette å videreutvikle dette arbeidet, og dette beskrives mer detaljert i kapittelet ovenfor.

Andre trinn av aktsomhetsvurderingen handler om kartlegging og vurdering av faktiske og potensielle konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til.

Rush har gjort en overordnet analyse av både virksomheten, leverandørkjeden og samarbeidspartnere. Med utgangspunkt i denne, og gitt prinsippet om risikobasert tilnærming og forholdsmessighet, velger vi å fokusere på leverandørleddet. Dette fører til enda tettere oppfølging av ansvarlig forretningspraksis hos våre leverandører.

Hensikten med kartleggingen av leverandørene var først og fremst for å få en bedre forståelse av verdikjeden, få en oversikt over leverandørenes produksjon, identifisere faktiske negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser, og dermed få en oppfatning av hvilke områder i leverandørkjeden som utgjør høyest risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Metoden for informasjonsinnsamling har vært kontrakter, dialog med leverandørene og selvevalueringsskjema. Skjemaet inneholder spørsmål knyttet til faktiske negative konsekvenser eller risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

I 2023 vil vi fortsette dette arbeidet ved å ytterligere forsterke dialogen med våre leverandører og supplere innhentet informasjon med data knyttet til spesifikke geografiske regioner og bransjespesifikke risiko.

Omfang av kartleggingen

Som nevnt ble det etter en overordnet analyse bestemt at Rush skulle ta utgangspunkt i leverandørkjeden da dette vurderes som det mest vesentlige risikoområde for virksomheten. Et selv-evalueringsskjema ble sendt ut til de leverandørene vi definerte med «høy risiko» i vår overordnete analyse av leverandørkjeden. Dette skjemaet ble sendt ut i juli 2023, men mottakerne har vært meget motvillige til å fylle ut skjemaet. Vi vil fortsette å legge press på disse leverandørene i 2024 og kartlegge alternative leverandører.

Et viktig fokus fremover vil være å gå i dialog med leverandørene og sammen se hvordan vi kan få mest mulig informasjon både om leverandørkjeden bakover, og om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette handler om en bevisstgjøring av de faktiske risikoene vi som virksomhet står ovenfor.

Former for risiko & virksomhetens tilknytning til negative konsekvenser

Henvisning til andre virksomheters aktsomhetsvurderinger

Majoriteten av våre leverandører er store virksomheter som selv omfattes av åpenhetsloven og som selv utfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD sine retningslinjer. Kartleggingen hos disse viser blant annet at:

Mange har i tillegg et system for opplæring knyttet til bedriftens samfunnsansvar, og andre tiltak knyttet til sosial bærekraft.

Gitt disse leverandørenes størrelse, ambisjoner og ressurser velger vi å ikke prioritere disse leverandørene i vårt oppfølgingsarbeid og bruker deres aktsomhetsvurderinger som grunnlag for våre egne.

Oversikt over faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko

Det finnes et bredt spekter av virksomheter og aktører innenfor trampolinepark-sektoren. Dette gjelder også for våre leverandører, men ingen faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold har blitt identifisert. Vi har heller ikke mottatt informasjon fra eksterne interessenter som viser til konkrete hendelser.

Våre aktsomhetsvurderinger viser derimot at det er spesielt to risikoer som bransjen som helhet står ovenfor når vi ser på leverandører/produsenter:

Risikoen for barnearbeid knytter seg til innkjøp av råvarer som blir brukt i produksjon av installasjoner i våre parker. Noen av råvarene, som for eksempel gummi, stammer hovedsakelig fra høy-risiko land som Thailand, Indonesia, Vietnam, India, Kina, Malaysia og Myanmar hvor det er høy risiko for at det utvinnes under lite regulerte forhold på grunn av svak arbeidslovgivning. Andre høyrisiko råvarer er vanilje, kakao og plastikk hvor mangel på transparens og sporbarhet i verdikjede er en velkjent risiko.

Aktsomhetsvurderingene viser også at våre leverandører som ikke omfattes direkte av åpenhetsloven har begrenset system for oppfølging av leverandørkjeden. Enkelte leverandører har mangelfulle rutiner for systematisk oppfølging internt. Mangel på anonyme varslingssystemer kan for eksempel føre til mørketall og faktiske negative konsekvenser som forblir uidentifisert.

Begrenset sporbarhet i leverandørkjeden er en betydelig risiko som er identifisert, spesielt for leverandører som ikke omfattes av kravene i Åpenhetsloven. Leverandører opererer vanligvis med komplekse og globale leverandørkjeder, og mangelen på et system som sikrer gjennomsiktighet gjør det vanskelig å få et godt bilde av de faktiske forholdene i produksjonen.

Produkter i globale leverandørkjeder kan til tider spores til høyrisikoland, og det er viktig å være klar over risikoene som geografien medfører. Et høyrisikoland refererer til et land der det er dokumenterte systematiske brudd på menneskerettighetene, inkludert de alvorligste formene for barnearbeid, tvangsarbeid, farlige arbeidsforhold og forbud mot fagforeninger. Vår kartlegging viser at noen få leverandører har noe produksjon i Kina, som ikke har ratifisert viktige ILO-konvensjoner om retten til fri fagorganisering og retten til å føre kollektive forhandlinger.

Rush’ tilknytning til vesentlig risiko

Åpenhetsloven definerer tre nivåer av tilknytning: (1) å forårsake (2) å bidra til og (3) å være knyttet til. Rush har ingen egenproduksjon. Dermed er vi «knyttet til» de potensielle negative konsekvensene gjennom produktene vi selger og/eller via våre leverandører.

Iverksette egnede tiltak

I henhold til § 5. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger bokstav (b) skal redegjørelsen inneholde opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

Åpenhetsloven pålegger virksomheter som omfattes av loven å etablere et systematisk og helhetlig arbeid for å ta hensyn til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Loven krever at vi kartlegger og vurderer både faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter som er knyttet til vår forretningsvirksomhet, vår leverandørkjede og våre forretningsforbindelser.

Aktsomhetsvurderinger

I henhold til kravene i Åpenhetsloven har Rush utført aktsomhetsvurderingene i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Det første trinnet i aktsomhetsvurderingen omhandler intern forankring. Konseptet «ansvarlig næringsliv» er forankret hos ledelsen. I tillegg ble virksomhetens eksisterende retningslinjer oppdatert i samsvar med åpenhetsloven. I løpet av 2023 vil vi fortsette å videreutvikle dette arbeidet, og dette beskrives mer detaljert i kapittelet ovenfor.

Andre trinn av aktsomhetsvurderingen handler om kartlegging og vurdering av faktiske og potensielle konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til.

Rush har gjort en overordnet analyse av både virksomheten, leverandørkjeden og samarbeidspartnere. Med utgangspunkt i denne, og gitt prinsippet om risikobasert tilnærming og forholdsmessighet, velger vi å fokusere på leverandørleddet. Dette fører til enda tettere oppfølging av ansvarlig forretningspraksis hos våre leverandører.

Hensikten med kartleggingen av leverandørene var først og fremst for å få en bedre forståelse av verdikjeden, få en oversikt over leverandørenes produksjon, identifisere faktiske negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser, og dermed få en oppfatning av hvilke områder i leverandørkjeden som utgjør høyest risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Metoden for informasjonsinnsamling har vært kontrakter, dialog med leverandørene og selvevalueringsskjema. Skjemaet inneholder spørsmål knyttet til faktiske negative konsekvenser eller risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

I 2023 vil vi fortsette dette arbeidet ved å ytterligere forsterke dialogen med våre leverandører og supplere innhentet informasjon med data knyttet til spesifikke geografiske regioner og bransjespesifikke risiko.

Omfang av kartleggingen

Som nevnt ble det etter en overordnet analyse bestemt at Rush skulle ta utgangspunkt i leverandørkjeden da dette vurderes som det mest vesentlige risikoområde for virksomheten. Et selv-evalueringsskjema ble sendt ut til de leverandørene vi definerte med «høy risiko» i vår overordnete analyse av leverandørkjeden. Dette skjemaet ble sendt ut i juli 2023, men mottakerne har vært meget motvillige til å fylle ut skjemaet. Vi vil fortsette å legge press på disse leverandørene i 2024 og kartlegge alternative leverandører.

Et viktig fokus fremover vil være å gå i dialog med leverandørene og sammen se hvordan vi kan få mest mulig informasjon både om leverandørkjeden bakover, og om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette handler om en bevisstgjøring av de faktiske risikoene vi som virksomhet står ovenfor.

Former for risiko & virksomhetens tilknytning til negative konsekvenser

Henvisning til andre virksomheters aktsomhetsvurderinger

Majoriteten av våre leverandører er store virksomheter som selv omfattes av åpenhetsloven og som selv utfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD sine retningslinjer. Kartleggingen hos disse viser blant annet at:

Mange har i tillegg et system for opplæring knyttet til bedriftens samfunnsansvar, og andre tiltak knyttet til sosial bærekraft.

Gitt disse leverandørenes størrelse, ambisjoner og ressurser velger vi å ikke prioritere disse leverandørene i vårt oppfølgingsarbeid og bruker deres aktsomhetsvurderinger som grunnlag for våre egne.

Oversikt over faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko

Det finnes et bredt spekter av virksomheter og aktører innenfor trampolinepark-sektoren. Dette gjelder også for våre leverandører, men ingen faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold har blitt identifisert. Vi har heller ikke mottatt informasjon fra eksterne interessenter som viser til konkrete hendelser.

Våre aktsomhetsvurderinger viser derimot at det er spesielt to risikoer som bransjen som helhet står ovenfor når vi ser på leverandører/produsenter:

Risikoen for barnearbeid knytter seg til innkjøp av råvarer som blir brukt i produksjon av installasjoner i våre parker. Noen av råvarene, som for eksempel gummi, stammer hovedsakelig fra høy-risiko land som Thailand, Indonesia, Vietnam, India, Kina, Malaysia og Myanmar hvor det er høy risiko for at det utvinnes under lite regulerte forhold på grunn av svak arbeidslovgivning. Andre høyrisiko råvarer er vanilje, kakao og plastikk hvor mangel på transparens og sporbarhet i verdikjede er en velkjent risiko.

Aktsomhetsvurderingene viser også at våre leverandører som ikke omfattes direkte av åpenhetsloven har begrenset system for oppfølging av leverandørkjeden. Enkelte leverandører har mangelfulle rutiner for systematisk oppfølging internt. Mangel på anonyme varslingssystemer kan for eksempel føre til mørketall og faktiske negative konsekvenser som forblir uidentifisert.

Begrenset sporbarhet i leverandørkjeden er en betydelig risiko som er identifisert, spesielt for leverandører som ikke omfattes av kravene i Åpenhetsloven. Leverandører opererer vanligvis med komplekse og globale leverandørkjeder, og mangelen på et system som sikrer gjennomsiktighet gjør det vanskelig å få et godt bilde av de faktiske forholdene i produksjonen.

Produkter i globale leverandørkjeder kan til tider spores til høyrisikoland, og det er viktig å være klar over risikoene som geografien medfører. Et høyrisikoland refererer til et land der det er dokumenterte systematiske brudd på menneskerettighetene, inkludert de alvorligste formene for barnearbeid, tvangsarbeid, farlige arbeidsforhold og forbud mot fagforeninger. Vår kartlegging viser at noen få leverandører har noe produksjon i Kina, som ikke har ratifisert viktige ILO-konvensjoner om retten til fri fagorganisering og retten til å føre kollektive forhandlinger.

Rush’ tilknytning til vesentlig risiko

Åpenhetsloven definerer tre nivåer av tilknytning: (1) å forårsake (2) å bidra til og (3) å være knyttet til. Rush har ingen egenproduksjon. Dermed er vi «knyttet til» de potensielle negative konsekvensene gjennom produktene vi selger og/eller via våre leverandører.

Iverksette egnede tiltak

I henhold til § 5. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger bokstav (c) skal redegjørelsen inneholde opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Forebyggende tiltak

I tråd med tredje trinn av aktsomhetsvurderinger skal virksomheter iverksette tiltak for å håndtere negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Å forebygge negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold før skaden skjer er en betydelig hensikt med aktsomhetsvurderingene. Det er også et viktig moment for Rush

Vår overordnet analyse av hele virksomheten, identifiserte risiko knyttet til manglede rutiner og prosedyrer internt. Derfor prioriterte vi i 2023 å innføre et mer systematiske arbeid med aktsomhetsvurderinger. Følgende tiltak ble prioritert og iverksatt:

Forhåndsgodkjenning av leverandører

Der det er mulig, har vi innført etiske kontraktsvilkår i kontrakter og etterspør dokumentasjon som viser at leverandørenes policy or rutiner er på linje med våre etiske krav. Alle nye leverandører vil bli vurdert i henhold til de nye rutinene.

Prioritere leverandører med robuste oppfølgingsrutiner

Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere og har valgt å prioritere leverandører som deler vår ambisjon knyttet til bærekraft og som har implementert solide rutiner og systemer for å sikre etterlevelse av etiske retningslinjer.

Styrke samarbeid og foretrekke langsiktige forretningsforbindelser

Et nyttig virkemiddel for å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i leverandørkjeden er å styrke eksisterende samarbeid og foretrekke langsiktig relasjoner. Dette gir større grad av forutsigbarhet for begge parter og bidrar til å skape en god og åpen dialog.

Tiltak for å begrense eller stanse negativ konsekvenser

Resultatene av kartleggingen viser at seks leverandører har produksjon i land hvor det er risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Rush har en tilknytning til potensielle negative konsekvenser gjennom leverandørkjeden og våre forretningspartnere. Vi må bruke den informasjonen vi har fått gjennom kartleggingen til å oppdatere og styrke våre egne systemer for å overvåke og identifisere fremtidig risiko før skader oppstår. Det er viktig å følge opp gjennomføringen og resultatene av både eksisterende og fremtidige tiltak.

I tillegg er det viktig at vi jevnlig følger opp våre leverandører. Selv om vi vanligvis har begrenset innflytelse på store globale selskaper, skal vi bruke den innflytelsen vi har for å påvirke dem og sikre at de iverksetter tiltak for å forebygge og redusere risiko. Det er viktig at leverandørene etablerer prosesser for å håndtere identifisert risiko og adressere systematiske svakheter. Et viktig tiltak er å få bedre oversikt over den eksisterende leverandørkjeden. Et annet viktig aspekt er å ha gode systemer for å motta og håndtere klager. Disse kravene er tydeliggjort i våre etiske retningslinjer, og vi skal kommunisere disse tydelig i dialogen med våre leverandører.

Rush har et spesielt ansvar for å drive virksomheten vår på en ansvarlig og bærekraftig måte. Arbeidet med bærekraft er en kontinuerlig prosess, og det gjenspeiles i våre aktsomhetsvurderinger. Det er viktig å jobbe systematisk, i samarbeid med våre ansatte og samarbeidspartnere. Vi vil fortsette å kartlegge risikoer ved å utvide våre aktsomhetsvurderinger for å identifisere produkter eller leverandører med spesielt høy risiko, og sette i verk tiltak for å forebygge brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold.

Rush har et særskilt ansvar for å drive vår virksomhet på en ansvarlig og bærekraftig måte. Arbeidet med bærekraft er en kontinuerlig prosess, og det gjenspeiles i aktsomhetsvurderinger. Det er viktig å jobbe systematisk, sammen med våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Vi vil fortsette kartleggingen av risikoer ved å utvide våre aktsomhetsvurderinger for å identifisere produkter eller leverandører med særlig høy risiko og iverksette tiltak for å forebygge brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Navn, tittel for kontaktperson for rapporten                     E-post adresse for Rush

Petter Haagaas, Daglig Leder                                                     personvern@rushtrampolinepark.no